Förvaltningstjänster

Vi erbjuder aktivt förvaltade fondportföljer med olika risknivå.

Svensk Värdepappersservice erbjuder ett antal aktivt förvaltade portföljer genom vår diskretionära portföljförvaltningstjänst.

Förvaltningstjänsterna riktar sig till dig som söker en aktiv förvaltning av ditt kapital, men som vill överlåta de löpande investeringsbesluten till en professionell förvaltare. Vår erfarna förvaltare bevakar dagligen marknaden och gör löpande de förändringar i förvaltningsportföljen som behövs för att kunna uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid, med hänsyn till förvaltningens placeringsmandat. Mer information om förvaltningstjänsterna finner du nedan.

Förvaltningstjänsterna erbjuds exklusivt via de investeringsrådgivare som verkar som anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice. 

Våra förvaltningstjänster

SVP Balanserad

SVP Balanserad är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker en försiktigare marknadsexponering men samtidigt vill ha möjlighet till en stabil tillväxt över tid. Räntebärande och alternativa fonder utgör grunden i portföljen. Innehavet i rena aktiefonder kan uppgå till maximalt 70 %, utan nedre gräns, men endast undantagsvis kommer hela detta utrymme att utnyttjas.

SVP Offensiv

SVP Offensiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker potential till en högre avkastning och därmed är villiga att ta en högre risk. Under positiva marknadsförhållanden investerar portföljen huvudsakligen i aktiefonder och hedgefonder, och under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot mer kapitalbevarande fonder. Innehavet i rena aktiefonder kan vara maximalt 100 % utan nedre gräns.

SVP Aggressiv

SVP Aggressiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker potential till en hög avkastning och därmed är villiga att ta en hög risk. Under positiva marknadsförhållanden investerar portföljen huvudsakligen i aktiefonder och hedgefonder, och under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot fonder med en lägre risk. Innehavet i rena aktiefonder kan vara maximalt 100 % utan nedre gräns.

Förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessen som ligger till grund för vår portföljförvaltning kan delas in i tre huvudsakliga steg:

1.

Strategisk allokering syftar till att välja hur stor exponeringen mot respektive tillgångsslag ska vara.

2.

Taktiska val handlar om att välja exponeringen inom respektive tillgångsslag, exempelvis vilka regioner eller sektorer som ska vara i fokus.

3. 

Övriga tillgångsval omfattar fonder som ligger utanför det spektrat som rena aktiefonder, rena räntefonder och mixfonder utgör, exempelvis mer eller mindre unika hedgefonder.

Hållbarhetsprofil

Svensk Värdepappersservices diskretionära portföljförvaltningstjänst med dess tre fondportföljer Balanserad, Offensiv och Aggressiv främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som överordnat mål. Trots det utgör den övervägande majoriteten av samtliga fondportföljers värde investeringar som främjar hållbara egenskaper.

Ansvarig portföljförvaltare

Peter Eklöf är anställd på Svensk Värdepappersservice sedan 2015 som ansvarig för bolagets portföljförvaltning. Peter har mer än 30 års erfarenhet av finansbranschen, huvudsakligen som analytiker och förvaltare. Bland tidigare arbetsplatser finns Veckans Affärer, Swedbank, Skandiabanken Fondkommission och SEB. På SEB förvaltade Peter bland annat Special Clients-portföljen, en diskretionär portfölj med ett likaviktat benchmark (s.k. ”smart beta”) med framgång. I genomsnitt slog portföljen Stockholmsbörsen med drygt en halv procent per år under elva år.

Förvaltningsfilosofi

Med sex större nedgångar under sina år i branschen är Peter väl medveten om vikten av att undvika kraftiga nedgångar snarare än att försöka optimera avkastningen till varje pris. Många förvaltare söker alfa (överavkastning), men i längden anser Peter att det är viktigare att bevaka, och vid behov parera, beta (hur marknaderna går). Exempelvis finns det många bra Sverigefonder med duktiga förvaltare och i stället för att försöka konkurrera med dessa med en egen aktieportfölj använder Peter fonderna som byggstenar i en mer omfattande portfölj och koncentrerar sig på val av marknader i stället för val av aktier. Peters förvaltningsstil är i hög grad präglad av ”stilagnosticism”, vilket innebär att han inte begränsar sig till någon speciell förvaltningsmetodik. Tidigare har både teknisk analys och olika kvantitativa metoder visat sig vara användbara komplement till fundamental analys i förvaltningen.

Peter Eklöf

Peter Eklöf

Förvaltare

Kontakta en rådgivare

Våra anknutna ombud är fristående rådgivarbolag runtom i Sverige som bedriver rådgivning under vårt tillstånd.