FI inleder undersökning av SVP

FI inleder en undersökning avseende investeringsrådgivning inom SVP. Det ingår i FI:s uppdrag att löpande utöva tillsyn över tillståndspliktiga bolag för att utreda hur bolagen efterlever relevanta regler. Regelefterlevnad, intern styrning och kontroll samt riskhantering är centrala delar i SVP:s verksamhet och SVP välkomnar undersökningen. Att få en extern bedömning av våra interna rutiner är positivt.

Läs mer här.