Legal information

Legal information

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (”Bolaget”) är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen ställer krav på Bolaget kring såväl rutiner  som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse.

Bolaget innehar följande tillstånd:

  • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

Kundkategorisering

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med finansiella instrument som kategoriseras som s.k. icke-professionella kunder, professionella kunder eller som jämbördiga motparter. Bolaget har valt att kategorisera samtliga sina kunder som icke-professionella kunder, innebär den högsta skyddsnivån enligt tidigare nämnda lag.

Du som kund ska underrättas om din kategorisering samt om dina rättigheter att begära en annan kategorisering och om de begränsningar av nivån på kundskydd som det omkategoriseringen skulle innebära. Om du är kund hos Bolaget och inte fått sådan information, var vänlig och kontakta oss.

Produktgruppering

När Bolaget tillhandahåller tjänster I förhållande till finansiella instrument  är Bolaget skyldig att bedöma om tjänsten eller produkten anses passande för dig som kund. Bedömningen baseras på de/det finansiella instrumentets egenskaper, komplexitet samt risknivå. Innan du som kund gör en investering är det viktigt att du förstår innebörden av denna produktgruppsklassificering.

En investering i ett finansiellt instrument är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till instrumentet, som har investeringsmål som stämmer överens med det aktuella instrumentets exponering, eventuella löptid och andra egenskaper, samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Information om avgifter m.m.

De generella avgifter, courtage och andra ersättningar som är kopplade till de tjänster som Bolaget och Bolagets anknutna ombud utför för din räkning finns närmare beskrivna i respektive anknutet ombuds prislista.

 

 

Vill du bli anknutet ombud?

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är att erbjuda investeringsrådgivare att som anknutna ombud verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd. Vi söker ständigt nya rådgivare på ett flertal orter i Sverige. Jobbar du idag som investeringsrådgivare och vill veta mer om hur du kan bli anknutet ombud? Kontakta oss!