Legal information

Svensk Värdepappersservice (SVP) är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen ställer krav på SVP kring såväl rutiner som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse.

SVP innehar följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (2007-11-01)
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (2007-11-01)
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument (2007-11-01)

Kundkategorisering

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med finansiella instrument kategoriseras som icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. SVP har valt att kategorisera samtliga sina kunder som icke-professionella kunder, vilket innebär den högsta nivån av kundskydd.

Du som kund ska underrättas om din kategorisering, dina rättigheter att begära en annan kategorisering och om vad en sådan omkategorisering skulle innebära. 

Produktgruppsklassificering

SVP är skyldigt att bedöma om de finansiella produkter eller tjänster som erbjuds är passande för dig som kund. Bedömningen baseras på det finansiella instrumentets egenskaper, komplexitet samt risknivå. 

En investering i ett finansiellt instrument är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till instrumentet, som har investeringsmål som stämmer överens med det aktuella instrumentets exponering, eventuella löptid och andra egenskaper, samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

 

 

 

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag drygt 70 anknutna ombudsbolag runtom i Sverige.