Riskprocessen

Riskprocessen

Svensk Värdepappersservices (SVP) riskhantering bygger på tre försvarslinjer samt en väl utvecklad riskprocess.

 

Styrelsen ska se till att bolagets hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt ett flertal policys kring riskhanteringen som också beskriver riskramverket samt roller och ansvar inom riskhanteringen. SVP har inte inrättat en separat riskkommitté.

Syftet med bolagets riskhantering är att i ett första steg identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten samt de risker som SVP utsätter eller kan komma att utsätta andra för. Utifrån de identifierade riskerna bestämmer SVP sedan lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställer att det finns effektiva interna kontrollsystem.

Riskerna bevakas och kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids. Genom utbildning och tydliga processer skapar vi förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sin uppgift.

Riskkontroll, Compliance och Internrevision                                                     

Funktionen för riskhantering (Riskkontroll), funktionen för regelefterlevnad (Compliance) och internrevision är funktioner oberoende från den operativa verksamheten.

Riskkontroll

Riskkontroll bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten.

Riskkontroll sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets samtliga risker samt rapporterar direkt till styrelsen och VD. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten. Sammanställning av bolagets risker och kvantifiering av dessa redovisas i den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU:n). IKLU:n uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKLU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa hur kapitaltäckningen påverkas.

Compliance

Compliance har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt de av styrelsen och VD antagna interna reglerna. Centrala regelområden är regler för värdepappersmarknaden, regler rörande penningtvätt, regler rörande rådgivning till kund samt god värdepappersmarknadssed. Compliance rapporterar direkt till styrelse och VD.

Internrevision

Internrevisionen ska bland annat granska och utvärdera SVP:s organisation och rutiner med avseende på den interna kontrollstrukturen, inklusive funktionerna för Compliance och Riskkontroll, samt utveckling, drift och förvaltning av IT-system och kommunikation. Processen för IKLU:n är också föremål för internrevisionens granskning. Det yttersta ansvaret för styrning, intern information och intern kontroll åvilar alltid styrelsen. Internrevision rapporterar direkt till styrelse och VD.

Riskförklaring

SVP:s verksamhet innefattar rådgivning om finansiella instrument, företrädesvis strukturerade produkter och fondandelar.

Exponering mot och hantering av risker är en förutsättning för att SVP ska kunna uppfylla fastställda mål och strategier. SVP:s verksamhet innebär exponering mot flera olika typer av risker, vilka hanteras genom en riskstrategi som stöder proaktiv identifiering, bedömning, mätning, hantering och rapportering av samtliga risker och som använder riskinformation för att förbättra beslutsfattandet och utveckla lämpliga riskreducerande strategier.

Genom beslutad riskaptit tydliggör styrelsen sin tolerans för risk och avkastning. Riskaptiten återspeglar vilka risker styrelsen är beredd att ta för att uppnå strategiska mål och vilken nivå på dessa risker som accepteras. Styrelsens beslutade riskaptit syftar till att alla anställda inom SVP ska ha en gemensam och sund syn på risktagande som baseras på en förståelse för samtliga risker som SVP kan exponeras mot samt risker som SVP utsätter eller kan komma att utsätta andra för, samt hur dessa tas om hand.

SVP:s riskhantering ska kännetecknas av förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa såväl risker som skadeverkningar.