Periodisk information

Periodisk information

Svensk Värdepappersservice (SVP) omfattas av EU:s värdepappersbolagsförordning och EU:s värdepappersbolagsdirektiv som tillsammans med  lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) bland annat reglerar storleken på SVP:s kapitalbaskrav.

Syftet med reglerna är att säkerställa att värdepappersföretag hanterar sina risker och skyddar kunderna. Reglerna innebär att företagets kapitalbas ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet.

Innan juni 2021 omfattades SVP av regler som innebar att SVP behövde offentliggöra sin periodiska rapportering. Dessa offentliggöranden finner du längs ned på sidan.

Under perioden juni 2021 till december 2022 klassificerades SVP som ett litet och icke-sammanlänkat bolag och har därför inte offentliggjort periodiska rapporter.

Från och med december 2022 klassificeras SVP som ett klass 2-bolag i enlighet med värdepappersbolagsförordningen och ska därför återigen offentliggöra uppgifter om kapitalbas och kapitalbaskrav.

Offentliggörande av uppgifter om kapitalbas och kapitaltäckning

Årsredovisningar

Äldre rapporter