Disclaimer

Informationen på internetsidor tillhörande Svensk Värdepappersservice (SVP) är baserad på källor som bedömts vara tillförlitliga. I den mån internetsidor tillhörande SVP innehåller länkar till andra hemsidor kan SVP inte garantera åtkomst till dessa och SVP frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor.

Informationen på internetsidor tillhörande SVP gör inte anspråk på att vara fullständig och skall inte heller ses som vägledning vid beslut om investeringar. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. SVP frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.