Disclaimer

Disclaimer

Informationen på internetsidor tillhörande Svensk Värdepappersservice (”Bolaget”) är baserad på källor som av Bolaget bedömts vara tillförlitliga. I den mån internetsidor tillhörande Bolaget innehåller länkar till andra hemsidor kan Bolaget inte garantera åtkomst till dessa och Bolaget frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor.

Informationen på internetsidor tillhörande Bolaget gör inte anspråk på att vara fullständig och skall ej heller ses som vägledning vid beslut om investeringar. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Bolaget frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

Vill du bli anknutet ombud?

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är att erbjuda investeringsrådgivare att som anknutna ombud verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd. Vi söker ständigt nya rådgivare på ett flertal orter i Sverige. Jobbar du idag som investeringsrådgivare och vill veta mer om hur du kan bli anknutet ombud? Kontakta oss!