Behandling av personuppgifter

Om Dataskyddsförordningen

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, 556324-5447, (SVP), som är personuppgiftsansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling oberoende av om den sker automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning och radering.

Varför hanterar SVP personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas till SVP kommer att samlas in, behandlas och lagras för att bolaget ska kunna förbereda, tillhandahålla och administrera produkter och tjänster samt fullgöra ingångna avtal. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SVP även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adressregister (SPAR).

SVP hanterar också personuppgifter för att följa lagar och myndighetsbeslut, bland annat genom att:

 • Kontrollera och verifiera din identitet
 • Följa upp och analysera dina transaktioner för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra brott
 • Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till rådgivning om värdepapper
 • Rapportera till myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen

Vilka personuppgifter hanterar SVP?

SVP hanterar personuppgifter relaterade till följande kategorier:

 • Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter, ID-nummer)
 • Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt, värdepappershandel eller skattskyldighet i USA)
 • Avtal (all typ av information kopplad till avtal såsom kund-, rådgivnings- och portföljförvaltningsavtal samt fullmakter)
 • Finansiella transaktioner (värdepappersaffärer)
 • Kommunikation (via brev och e-post)
 • Granskningsloggar (penningtvättssystem, rådgivningsverktyg, identifikationsprogram för Bank-ID signering)

Varifrån samlar SVP in personuppgifter?

SVP samlar in personuppgifterna direkt från dig när du ingår avtal med oss eller när vi tar emot och vidarebefordrar en order om köp eller försäljning av värdepapper. Vi samlar inte in fler uppgifter än de vi behöver för att kunna leverera de tjänster vi åtagit oss att leverera eller som olika lagar eller myndighetsbeslut kräver att vi samlar in.

Vem delar SVP dina uppgifter med?

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning som vi har avtal med.

Exempel på när vi delar dina personuppgifter är:

 • Till depåinstitut när vi utför ett uppdrag åt dig (depåöppningshandlingar, vidarebefordran av order, avstämningsunderlag avseende förmedlade ordrar/tjänster)
 • Till produktbolag när du köper eller säljer finansiella instrument

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

Hur länge sparar SVP dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter.

Om du avslutar en produkt eller tjänst hos SVP behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under en viss tid. Vi behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i minst sju år och högst tio år för att uppfylla regler kring penningtvätt.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter

 • Du kan när som helst få information om vilka personuppgifter om dig som vi hanterar. Om du önskar sådan information kontaktar du oss enklast via info@svp.se
 • Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammas på det. Kontakta oss på info@svp.se om vi behöver korrigera felaktiga personuppgifter om dig
 • Du kan begära radering eller en begränsning av behandlingen av dina uppgifter under vissa förutsättningar

Mer information

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@svp.se eller ringa oss på 08-121 329 20.

Du kan också kontakta vår klagomålsansvarige (klagomalsansvarig@svp.se) eller tillsynsmyndigheten Integritetsmyndigheten (www.imy.se) för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter.