Månadsrapport SVP Portföljförvaltning juni

"Finansmarknadernas volatilitet ökade ytterligare under juni, eller rättare sagt fram till och med den
24:e, som är brytdag för denna månadskommentar. SVP:s diskretionära portföljer har utvecklats bättre än sina jämförelseindex, huvudsakligen till följd av den relativt låga aktieexponeringen, men portföljerna har tyvärr ändå sjunkit, Balanserad med 2,3 procent, Offensiv med 3,4 procent och Aggressiv med 5,2 procent. Efter nästan ett halvår innebär detta att Balanserad är ned 8,6 procent, Offensiv 12,8 procent och Aggressiv med 17,9 procent, vilket i den sistnämndas fall är marginellt sämre än jämförelseindexet."

Läs månadsrapporten här.