Delägarskap

Information om delägande i koncernen

Anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice (SVP) som agerar som kundrådgivare kan vara aktieägare i koncernens moderbolag Primrose Partners AB ("PPAB”). PPAB är ett svenskt finansiellt konglomerat som erbjuder en bred plattform av olika produkter och tjänster, bland annat inom värdepappershandel, fond och försäkring. PPAB ägs till majoriteten av personal och grundare och delägs också av rådgivarbolag runtom i landet som minoritetsägare. Rådgivarbolagens delägarskap i PPAB räknas som icke-kvalificerat och uppgår till max 0,5 % per bolag.

Delägarskapets huvudsyfte är att skapa ökad konkurrens på marknaden genom att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till storbanker och andra större aktörer. Det uppnås genom en gemensamägd plattform med ett brett utbud av kvalitetssäkrade produkter och tjänster där kunder genom lokalt förankrade rådgivare ges tillgång till lösningar som är flexiblare och mer anpassade till kundernas individuella behov än vad många större aktörer kan erbjuda. Delägarskapet leder dessutom till långsiktighet och en hög grad av ansvarstagande i relationen mellan rådgivare och kund.

Rådgivare som är anknutna ombud till SVP arbetar för långsiktigt hållbara kundrelationer och prissätter sina tjänster till slutkunden genom arvodesavtal. Varken SVP eller dess rådgivare tar emot några ersättningar från tredje part. Tillsammans bygger vi ett långsiktigt värde i koncernen av vår rådgivningsrelation med kunden.