Frågor & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor. 

Svensk Värdepappersservice har två roller: dels erbjuder vi kunder investeringsrådgivning genom rådgivare runtom i landet vars arbete vi granskar och kvalitetssäkrar, dels erbjuder vi rådgivarna att verka som anknutna ombud under våra tillstånd.

Svensk Värdepappersservice har inga egna anställda rådgivare. Samtliga rådgivare som agerar som anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice gör det genom egna bolag. Däremot har Svensk Värdepappersservice ansvar för den rådgivning som utförs av de anknutna ombuden, vilket innebär att du har samma kundskydd som om rådgivaren vore anställd på Svensk Värdepappersservice.  

Svensk Värdepappersservice har avtal med ett antal olika depåinstitut. Ditt investerade kapital förvaras inte hos Svensk Värdepappersservice utan på en depå hos det depåinstitut som du och din rådgivare kommer överens om passar bäst för dig och dina behov.

Värdeutvecklingen på det kapital som omfattas av investeringsrådgivningen kan du följa genom din depåinloggning hos det depåinstitut som du och din rådgivare har valt för förvaringen av dina värdepapper. Du kan också närsomhelst kontakta din rådgivare för att få en sammanställning över värdeutvecklingen på ditt kapital.

Svensk Värdepappersservices anknutna ombud kan ge råd om investeringar utifrån ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster, såsom aktier, fonder, ETF:er, alternativa investeringsfonder,  strukturerade placeringar samt portföljförvaltning. Vid rådgivningstillfället gör rådgivaren en passande- och lämplighetsbedömning för att avgöra vilka produkter eller tjänster som bäst möter dina behov.

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag drygt 70 anknutna ombudsbolag runtom i Sverige.