Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi vill ta ansvar för den miljömässiga och sociala påverkan som uppkommer till följd av våra beslut och handlingar.

Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) beslutades i december 2019. Förordningen reglerar bland annat hur värdepappersbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om bolagets arbete med så kallade ESG-faktorer. ESG är en akronym för engelska Environment, Social, Governance. Kriterierna för miljö, samhälle/social och bolagsstyrning (ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt medvetna investerare kan använda för att utvärdera investeringar.

Svensk Värdepappersservice (SVP) vill ta ansvar för den miljömässiga och sociala påverkan som uppkommer till följd av våra beslut och handlingar. Därför eftersträvar vi att försöka ta de bästa besluten ur ett hållbarhetsperspektiv i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med ytterligare förbättringar. Vi har som ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av våra åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

SVP beaktar för närvarande inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling på bolagsnivå. Bakgrunden till detta ställningstagande beror primärt på den bristfälliga tillgången till tillförlitliga hållbarhetsdata. SVP är medvetna om att hållbarhetsregelverket är under kontinuerlig utveckling och vi strävar efter att anpassa vår inställning och praxis i linje med den utvecklingen. 

Policy för hantering av hållbarhetsrisker

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag ett sextiotal anknutna ombud runtom i Sverige.