Investeringsrådgivning

Individuellt anpassad rådgivning helt fri från inbyggda avgifter. 

Svensk Värdepappersservice (SVP) erbjuder investeringsrådgivning via anknutna ombud. Ett anknutet ombud är ett fristående rådgivarbolag som bedriver investeringsrådgivning under SVP:s tillstånd. Det innebär att SVP ansvarar för att ombudsbolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till.

Det är SVP som bestämmer vilka produkter och tjänster de anknutna ombuden kan rådge om och sätter upp ramarna för rådgivningsprocessen. SVP granskar löpande de anknutna ombudsbolagen, dess rådgivare och verksamhet för att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad.

Den rådgivning som bedrivs av SVP:s anknutna ombud är fri från s.k. tredjepartersättningar. Det innebär att alla inbyggda avgifter i produkterna återläggs till kunden och att rådgivaren istället tar betalt via rådgivningsarvode. Läs mer om hur vi tar betalt här.

SVP har inga egna anställda rådgivare, utan alla rådgivare som agerar som anknutna ombud till SVP gör det via egna bolag. En rådgivare som är anknutet ombud till ett värdepappersbolag är skyldig att informera såväl befintliga som presumtiva kunder om vilket värdepappersbolag han eller hon agerar för samt på vilket tillstånd som eventuell rådgivning utförs.

Eftersom ombudet agerar under SVP:s tillstånd är SVP ansvarigt för eventuell skada som ombudet förorsakar kund. Reklamation och klagomål ska därför riktas mot SVP i första hand. Läs mer här.

Välkommen att kontakta oss eller något av våra anknutna ombud om du vill veta mer om våra rådgivningstjänster!

Kontakta en rådgivare

Våra anknutna ombud är fristående rådgivarbolag runtom i Sverige som bedriver rådgivning under vårt tillstånd.

 

 

Rådgivning utan inbyggda avgifter

Som kund hos oss investerar du alltid utan inbyggda avgifter, vilket innebär att du ofta betalar ett lägre pris än vad du annars skulle ha gjort. Din rådgivare tar betalt via arvode.