Våra produkter

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster

Svensk Värdepappersservice (SVP) erbjuder investeringsrådgivning via anknutna ombud. Ett anknutet ombud är ett fristående rådgivarbolag som bedriver investeringsrådgivning under SVP:s tillstånd. Det innebär att SVP ansvarar för att ombudsbolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Det är SVP som bestämmer vilka produkter och tjänster de anknutna ombuden kan lämna råd om och beslutar om rådgivningsprocessen.

Våra rådgivningskunder är fysiska och juridiska personer med olika bakgrund och olika behov. Vi behöver ha ett brett utbud av produkter för att kunna möta våra kunders skiftande behov och möjliggöra portföljbygge med en bred diversifiering. Det ska finnas något för alla, även om alla produkter varken är passande eller lämpliga för alla.

SVP har riktlinjer och policys som reglerar vilka produkter som ska ingå i produktutbudet samt vilka produkter som får distribueras till respektive kundsegment.  

I bolagets tjänst- och produktpolicy anges vilka produkter och tjänster från vilka leverantörer som ska ingå i utbudet och som de anknutna ombuden ska kunna lämna råd om. Dessa är för närvarande:

  • Värdepappersfonder (UCITS)
  • Alternativa investeringsfonder (AIF)
  • Strukturerade produkter
  • Noterade aktier
  • Portföljförvaltning

Nedan kan du läsa mer om respektive produkttyp.

Värdepappersfonder

En värdepappersfond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. Den som investerar i en fond köper andelar i den och blir tillsammans med de andra fondägarna delägare i fonden. Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men man kan också förlora hela eller delar av sitt kapital. Det finns flera olika sorters fonder med olika risk och avkastningsmöjligheter. Värdepappersfonder är reglerade i ett EU-direktiv som kallas UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Ofta används därför termen UCITS-fonder även på den svenska sparandemarknaden.

SVP har avtal med fyra olika depåinstitut – Strivo, Garantum, Nordnet och Fondab. SVP:s rådgivningskunder kan öppna depå på något av dessa depåinstitut och har då tillgång till hela det fondutbud som finns på respektive depåinstituts fondplattform.  

Alternativa investeringsfonder (AIF)

En alternativ investeringsfond (AIF) är en fond som avviker från de regler (UCITS-direktivet) som gäller för vanliga värdepappersfonder, exempelvis genom att den har friare placeringsregler och lägre krav på riskspridning. Exempel på alternativa investeringsfonder är specialfonder, vissa hedgefonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder som placerar direkt i fastigheter. Alternativa investeringsfonder kan investera i olika typer av finansiella instrument, som aktier, räntebärande papper eller andra fonder. De kan även investera i alternativa tillgångsslag som onoterade bolag, råvaror, fastigheter, hedgefonder och private equity. Fondens fondbestämmelser anger inom vilka ramar förvaltaren får placera fondens medel. Avkastningen i fonden beror på hur de värdepapper som fonden investerat i utvecklas. Olika fonder kan vara olika riskfyllda. Risken i en fond beror på hur riskfyllda de värdepapper fonden investerat i är. 

SVP:s AIF-utbud består i dagsläget av två olika AIF:er – Svenska Bostadsfonden och Nordic Factoring Fund.

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Genom att kombinera olika typer av obligationer och optioner på olika sätt ges möjlighet att anpassa såväl marknadsexponering som avkastningspotential och risk efter rådande marknadsförutsättningar och olika investeringsbehov. Strukturerade produkter kan också ge möjlighet att investera i exotiska, svårtillgängliga marknader där möjligheterna att investera direkt via aktier eller fonder är begränsade. De vanligaste typerna av strukturerade produkter är kapitalskyddade placeringar, indexbevis, autocalls, marknadswarranter och kreditbevis. Dessa produkttyper är både olika komplexa och olika riskfyllda. Hur du som investerare erhåller positiv avkastning respektive riskerar att förlora pengar skiljer sig från produkt till produkt och framgår av varje produkts marknadsföringsmaterial samt prospekt.

SVP:s rådgivningskunder kan investera i strukturerade produkter från Strivo och Garantum. 

Noterade aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Ett aktiebolag ger ut aktier för att erhålla kapital, det är ett sätt att finansiera verksamheten. Noterade aktier handlas över en börs eller handelsplats där priset bestäms av tillgång och efterfrågan. Som aktieägare har du rätt till utdelning. En aktie är generellt mer riskfylld än en aktiefond eftersom fonden sprider risken mellan flera olika innehav.

Portföljförvaltning

SVP:s systerbolag Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer. Förvaltningstjänsterna riktar sig till kunder som söker en aktiv förvaltning av sitt kapital, men som vill överlåta de löpande investeringsbesluten till en professionell förvaltare. Förvaltaren bevakar dagligen marknaden och gör löpande de förändringar i förvaltningsportföljen som behövs för att kunna uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid, med hänsyn till respektive portföljs placeringsmandat.

Produkternas risk

Risken skiljer sig åt mellan olika produktgrupper, men också mellan olika produkter inom respektive produktgrupp. Inom EU gäller Priip-förordningen som bland annat innebär att alla finansiella instrument ska riskklassificeras enligt en sjugradig riskskala där 1 innebär lägst risk och 7 innebär högst risk. Riskskalan väger in olika typer av risker som marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Fonder kan ligga i allt från riskklass 1 till 7 beroende på i vilken typ av värdepapper fonden investerar. Strukturerade produkter ligger normalt i riskklass 2–7 beroende på produktens konstruktion och underliggande tillgångar.  AIF-utbudet återfinns i dagsläget i riskklass 3 och portföljförvaltningen i riskklass 4-5.

Produkternas målgrupp

Alla instrument i SVP:s produktutbud har en fastställd målgrupp. Målgruppsbestämningen beskriver kundens egenskaper utifrån parametrar som kundkategori, kunskap och kompetens, förmåga och villighet att bära förluster, risktolerans, investeringsmål och hållbarhetsinriktning.

Rådgivningsprocessen

Utifrån SVP:s breda produktutbud är det rådgivarens roll att kartlägga kundens behov och önskemål för att sedan presentera finansiella instrument och tjänster som är lämpliga och passande för kunden. Rådgivaren ställer en mängd frågor för att ta reda på kundens sparmål och behov, kunskap och erfarenhet, risktolerans etc. Därefter skapar rådgivaren ett placeringsförslag med en mix av produkter som rådgivaren bedömer ska kunna möta kundens behov och önskemål och hjälpa kunden att uppnå sina sparmål.

Rådgivningsprocessen dokumenteras för att såväl kunden som SVP ska kunna ta del av resonemanget kring varför placeringsförslaget ser ut som det gör. Både kunden och SVP behöver också godkänna förslaget innan order skickas vidare för hantering. SVP kommer bland annat att kontrollera att placeringsförslaget ligger inom kundens önskade riskintervall samt att placeringarnas målgrupp överensstämmer med kundens profil. 

Arvoden för SVP:s rådgivningstjänster

Finansiella instrument prissätts ofta  med en inbyggd del av avgiften som tillfaller tredje part. SVP och dess rådgivare har valt att inte ta emot denna del av avgiften utan i stället återlägga den till kunden, en modell som kallas för ”netto”. Det betyder att produktavgifterna för SVP:s kunder blir lägre. SVP:s rådgivare tar betalt för sina rådgivningstjänster genom ett arvode som avtalas med kunden. Läs mer om hur vi tar betalt här

Utvärdering av produktutbud

SVP:s produktutbud utvärderas löpande. Utvärderingarna syftar till att säkerställa att instrumenten fortfarande är lämpliga för den för instrumentet fastställda målgruppen samt att koncentrationen i enskilda instrument inte blir för hög.

Begränsningsregler

I syfte att begränsa koncentrationen av tillgångar i enskilda instrument och produkttyper tillämpas följande regler:

  1. Rådgivaren får inte lämna förslag där investeringar i strukturerade produkter i riskklasserna 6 och 7 (de mest riskfyllda strukturerade produkterna) överstiger 25 procent av kundens totala investeringsutrymme. Specifikt för strukturerade produkter i riskklass 7 gäller därutöver också att sådana inte i sig får överstiga 10 procent av investeringsutrymmet.
  2. Rådgivaren får inte lämna förslag där investeringar i AIF.er överstiger 25 procent av kundens investeringsutrymme. Dessutom får innehavet i ett enskilt instrument inte överstiga 10 procent.

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag ett sextiotal anknutna ombud runtom i Sverige.