Hur vi tar betalt

Våra kunder investerar alltid utan inbyggda avgifter 

Svensk Värdepappersservice (SVP) erbjuder investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Rådgivningstjänsten innebär att SVP kartlägger sina kunder och utifrån en individuell bedömning föreslår investeringar i finansiella instrument och även tjänster för att förmedla och förvara instrumenten. Som rådgivare åligger det SVP att ta hänsyn till kundernas specifika förutsättningar och deras syfte med placeringen. En annan viktig del av rådgivningen handlar om att säkerställa att kunderna förstår riskerna med de olika produkter och tjänster som rekommenderas. SVP garanterar aldrig det slutliga resultatet av en placering eftersom det finns faktorer som påverkar avkastningen som SVP inte kan förutse.

Produktrabatt till kunden

I många fall är finansiella instrument, såsom fonder och strukturerade produkter, prissatta med en inbyggd avgift. SVP och dess rådgivare har valt att låta den inbyggda avgiften återgå till kunderna som en rabatt, en affärsmodell som ibland kallas för ”nettomodell”. Detta innebär att SVP:s kunder i många fall kommer betala ett pris som är lägre än det pris som framgår av produktbladet.

SVP:s rådgivare tar betalt genom arvode

SVP:s rådgivare tar betalt för sina tjänster genom ett med kunden överenskommet arvode. Det kan vara av löpande karaktär, dvs. arvodet beräknas på värdet av kundens placering över tid, eller av engångskaraktär och då beräknas på investeringens storlek eller i vissa fall den exponering som en viss placering kan ge mot marknaden. Utöver rådgivarens arvode kan produktbolag samt förvaringsinstitut komma att ta ut avgifter för att täcka sina kostnader för produktutveckling, förvaltning, administration, förvaring etc. SVP redovisar alltid respektive parts del av avgifterna som en kund betalar.

Alla avgifter redovisas i rådgivningsdokumentationen

Vid varje rådgivningstillfälle upprättas en dokumentation där samtliga avgifter uppdelat på avgiftstyp framgår. Rådgivningsdokumentationen måste signeras av kund innan order kan läggas.

Exempel på avgiftsredovisning

Nedan följer exempel på hur avgifterna kan se ut i ett antal olika investeringar.

 

A. Kostnad för produkt- och depåtjänst

Avgifter som fond-/produktbolag samt depåinstitut tar ut.

1. Investering i värdepappersfond

Värdepapper

Belopp  

Årlig avgift

Transaktions-avgift

Produkt-rabatt

Nettoavgift efter produktrabatt

Depåinstitut courtage

Depåinstitut förmedlingsarvode löpande

Fond

100 000 kr

1,5 %

0,05 %

-0,75%

0,8 %

0 kr

0,15 %

 

 

2. Investering i strukturerad produkt

Värdepapper

Belopp

Arrangörens courtage

Depåinstitut avgift

Aktieindexobligation

94 250 kr

3 000 kr

0 kr

Warrant

12 500 kr

2 500 kr

0 kr

 

Avgiftsstrukturen i warranter skiljer sig från den i andra strukturerade produkter. En warrant är en strukturerad produkt som i princip fungerar som en option. Till skillnad från övriga strukturerade produkter tecknas warranter till en teckningskurs som endast är en mindre del av det nominella beloppet, vilket innebär att placeringen har en hävstång och ger en hög exponering mot underliggande tillgång i förhållande till investerat belopp. Det innebär att kunden betalar mindre för att få samma marknadsexponering som i exempelvis en aktieindexobligation. Då avgifterna beräknas utifrån nominellt belopp som exponeras i marknaden blir avgiften i relation till investerat belopp högre för warranter än för andra strukturerade produkter. 

 

3. Alternativa investeringsfonder (AIF)

Värdepapper

Belopp  

Årlig avgift  

Transaktions-avgift

Produkt-rabatt

Nettoavgift efter produktrabatt

Depåinstitut courtage

Depåinstitut förmedlingsarvode löpande

AIF

100 000 kr

1,92 %

0 %

-0,96%

0,96 %

0 kr

0,2 %

 

 

B. Rådgivarens arvoden

Arvoden som kunden betalar till rådgivaren.

Förmedlingsarvode

Arvode som är kopplat till de specifika värdepapperna.

Värdepapper

Förmedlingsarvode engångs

Förmedlingsarvode löpande

År 1

År 2

Fond

0 kr

0,85 %

850 kr

850 kr

Aktieindexobligation

4 750 kr

0 %

4 750 kr

0 kr

Warrant

4 750 kr

0 %

4 750 kr

0 kr

AIF

2 000 kr

0,85 %

2 850 kr

850 kr

 

Rådgivningsarvode

Arvode som är kopplat till depån.

Värdepapper

Depåns marknadsvärde

Arvodesnivå

År 1

År 2

Rådgivningsarvode av löpande karaktär

1 000 000 kr

1 %

10 000 kr

10 000 kr

Rådgivningsarvode av engångskaraktär

 

0 %

0 kr

0 kr

 

Förklaringar

Årlig avgift: I den årliga avgiften ingår samtliga avgifter som rör förvaltningen av instrumentet och som tas ut av fondbolaget eller förvaltaren under investeringsperioden.

Transaktionsavgift: Transaktionsavgifter i fonden kan förekomma och hänför sig till fondens egen handel i underliggande tillgångar och tas ut av fondbolaget eller förvaltaren under investeringsperioden.

Produktrabatt: I samband med vissa köp av finansiella instrument rabatteras kostnaden från produktbolaget. Alla sådana produktrabatter går oavkortat tillbaka till kunden.

Förmedlingsarvode ”engångs”: Med rådgivaren avtalat förmedlingsarvode av engångskaraktär.

Förmedlingsarvode ”löpande”: Med rådgivaren avtalat förmedlingsarvode av löpande karaktär

 

 

Om oss

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag drygt 70 anknutna ombudsbolag runtom i Sverige.