Om bolaget

Landets ledande aktör inom anknutet ombudskap. 

Svensk Värdepappersservice (SVP) grundades 1988 och är ett svenskt värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. SVP blev 2007 först i Sverige med att erbjuda fristående rådgivare att bli anknutna ombud. Idag är vi en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap med drygt 70 anknutna ombudsbolag och 150 enskilda rådgivare.

Ett anknutet ombud är ett fristående rådgivarbolag som bedriver investeringsrådgivning under SVP:s tillstånd. Det innebär att SVP ansvarar för att ombudsbolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler och att kunderna erhåller det kundskydd de har rätt till. SVP granskar löpande de anknutna ombudsbolagen, dess rådgivare och verksamhet för att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad.

Den rådgivning som bedrivs av SVP:s anknutna ombud är fri från s.k. tredjepartersättningar. Det innebär att alla inbyggda avgifter i produkterna återläggs till kunden och att rådgivaren i stället tar betalt via rådgivningsarvode. 

SVP fungerar som ett servicebolag åt de anknutna ombuden så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet - investeringsrådgivning. Genom ombudskapet kan rådgivarbolagen dela på resurser och utbyta erfarenheter med sina ombudskollegor utan att förlora friheten som egna företagare. 

Genom att erbjuda våra anknutna ombud ett brett produktutbud och stöd inom regelefterlevnad och digitala verktyg vill vi bidra till en sund och transparent rådgivningsbransch.

SVP har idag sju anställda på kontoren i Stockholm och Göteborg.

Vill du bli en av oss? 

Välkommen att kontakta oss om du arbetar rådgivare och vill veta mer om vårt erbjudande till anknutna ombud. 

 

Fei Åslund, Ansvarig för ombudsservice
0763-25 19 28, fei.aslund@svp.se

Fredrik Wiberg, VD
0704-86 17 66, fredrik.wiberg@svp.se