FI avslutar undersökningen av SVP:s rådgivningsverksamhet

Finansinspektionen har avslutat undersökningen av Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB:s (SVP) rådgivningsverksamhet
- inga synpunkter på bolagets verksamhet

Den undersökning som Finansinspektionen (FI) inledde mot SVP den 10 november 2022 har nu avslutats. FI har beslutat att skriva av ärendet. Skälet till beslutet är att FI – efter en grundlig undersökning bestående av bland annat två besök i SVP:s lokaler, besök hos FI och granskning av en stor mängd underlag från rådgivningsverksamheten – inte har identifierat några överträdelser av tillämpliga bestämmelser. 

Vi på SVP är mycket nöjda med beslutet och även över det faktum att beslutet meddelats på kortare tid än vad FI inledningsvis räknade med. Bolag som står under tillsyn av FI får räkna med att FI regelbundet utför granskningar av bolagens verksamhet. Likafullt är en granskning mycket resurskrävande för det granskade bolaget. För en förhållandevis liten organisation som SVP så innebär en granskning att stora delar av bolagets resurser har tagits i anspråk. Inte minst av det skälet är det positivt att processen då blev kortare än väntat.

Under undersökningens gång har SVP i detalj beskrivit hela sin affärsmodell för FI. Stor vikt har lagts vid sättet på vilket SVP tar betalt från slutkund utan inslag av ersättningar från tredje part. Även bolagets produktstyrnings- och rådgivningsprocess samt det digitaliserade rådgivningsstöd (Clara) som används av SVP:s rådgivare bland annat vid råd om mer komplicerade finansiella instrument har visats upp för och undersökts av FI.  FI har också undersökt hur SVP formulerar och kommunicerar rådgivarens lämplighetsbedömning, rekommendationer, redovisning av kostnader och arvoden till slutkunden.

SVP har under många år investerat betydande resurser för att säkerställa att verksamheten lever upp till gällande regelverk. FI:s beslut är ett kvitto på att SVP driver sin verksamhet på rätt sätt med god intern styrning och kontroll. Det är även ett glädjande beslut för alla de som värderar en fri rådgivningsmarknad med aktörer som ges möjlighet att tillhandahålla personlig och lättillgänglig finansiell service på sin lokala marknad.

SVP ingår i en koncern där Primrose Partners AB är koncernmoderbolag. SVP har i dagsläget cirka 140 rådgivare som anknutna ombud på ett drygt 20-tal orter runtom i landet. SVP fyller därmed en viktig funktion på marknaden genom att tillhandahålla en kvalitetssäkrad rådgivningsplattform för anknutna ombud vilket bidrar till bättre konkurrens på den svenska rådgivningsmarknaden.

SVP kommer att fortsätta utveckla sin rådgivningsaffär för att bibehålla positionen som marknadsledande i erbjudande för anknutna ombud. SVP välkomnar rådgivare som har en önskan om att få utveckla sin affär med stöd av marknadens mest kompetenta digitala verktyg för rådgivning om finansiella instrument.

Stockholm den 26 april 2023

Fredrik Wiberg, VD

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Wiberg, VD Svensk Värdepappersservice, på e-post: fredrik.wiberg@svp.se eller tel: 070-486 17 66.

FI:s beslut finns att läsa här.