Månadsrapport SVP Portföljförvaltning april

Även under april har aktiemarknaderna spretat ordentligt, men SVP:s diskretionära portföljer har fortsatt att utvecklats bättre än respektive jämförelseindex, huvudsakligen till följd av portföljernas undervikter. Läs mer i senaste månadsrapporten.